strzalkaInformacje

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy również przekazać poniższe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest eTravel S.A., kontakt: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, +48 22 492 08 60, rodo@etravel.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych: Mirosław Bohun, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 08 05, rodo@etravel.pl
 3. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, a celem przetwarzania danych osobowych jest:
  1. realizacja zleceń na usługi turystyczne,
  2. realizacja działań promocyjnych i marketingowych,
  3. dystrybucja komunikatów,
  4. realizacja prawnych zobowiązań administratora.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana od Państwa zgoda, realizacja zawartej umowy lub prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak: pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, spółki zależne grupy kapitałowej eTravel i inne niezbędne do realizacji zleceń.
 6. Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy jeśli wymagać tego będzie złożone zlecenie na realizację usługi turystycznej.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zlecenia. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub anonimizacja (zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych).
 8. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
 9. Właścicielowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.
 12. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia.

English version

 1. The Controller of Personal Data is eTravel S.A., contact: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warsaw, +48 22 492 08 60, rodo@etravel.pl
 2. Data Protection Supervisor: Mirosław Bohun, 16 10 Lutego street, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 08 05, rodo@etravel.pl
 3. Providing data is voluntary and the purpose of processing personal data is:
  1. the execution of orders for tourist services
  2. the implementation of marketing and promotional activities
  3. the distribution of announcements
  4. the implementation of the controller's legal obligations
 4. The basis for data processing is the consent obtained from you, the implementation of the concluded agreement or the legally justified interest of the Controller.
 5. The recipients of personal data, that the Controller provides or entrusts, are third parties within the recipient categories such as: travel agents and suppliers, airlines, hotel chains, hotels, car rental companies, railway service providers, shipowners, companies providing personal transport services, insurance companies, reservation system providers, visa brokers, financial institutions involved in payment processing, subsidiaries of the eTravel capital group and other necessary to execute orders.
 6. Personal data will be transferred to third countries or an international organization, including those outside the European Economic Area if it is required to execute the ordered tourist service.
 7. Personal data will be stored for 6 years from the date of the last order. After this date, deletion or anonymisation will be performed (encryption preventing identification of the data owner).
 8. The data owner has the right to access personal data, to demand it?s amendment, removal or limitation of processing, the right to object to the processing, the right to transfer data.
 9. The data owner has the right to withdraw his consent at any time.
 10. The data owner has the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
 11. The Controller obtained personal data directly from the data subject or from a third party authorized by him or her.
 12. Providing personal data is a requirement for completing the order for the booking and purchase of tourist services. If the personal information is not provided, the Controller cannot execute the order